БИДНИЙ АМЖИЛТ

2002, 2003- Хилийн цэргийн тэргүүний анги
2008- Монголын зуслангуудын холбооны гишүүн байгууллага батламж
2009- Нийгмийн даатгал, даатгуулагчдыг дэмжих хобооны
“Нийгмийн хөгжлийг дэмжигч тэргүүний байгууллага” өргөмжлөл
2011-ЗГ-аас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил болгон зарласантай
холбогдуулан “2011 оны шилдэг байгууллага” цол өргөмжлөл
2011-Монголын санхүүч эмэгтэйчүүдийн холбооны шилдэг байгууллага
өргөмжлөл
2011-Баянзүрх дүүргийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”  байгууллага
2014-Баянзүрх дүүргийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”  байгууллага